حصین ابلیس                   حسین رحمتی

پیشرو                            محمدرضا ناصری ازاد

قاف                               علی قاسمی

حمید صفت                     حمید امیری صفت

بهرام                              بهرام نورایی

یاس                               یاسر بختیاری

هیچکس                          سروش لشکری

تتلو                               امیرحسین مقصودلو

تی ام بکس                      شاهینلو .علی بی.نبیلتی